Kinga Gibadło – przewodnicząca komisji

Od 2018 roku powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Zabierzów do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako członek Zespołu ds. kontroli sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Z zawodu doświadczony pedagog i nauczyciel z wieloletnim stażem, neurologopeda. Aktualnie dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabierzowie. Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego, a także odbyła wiele szkoleń dotyczących problemów alkoholowych.

Agnieszka Przygodzka – wiceprzewodnicząca komisji

Z wykształcenia pracownik socjalny oraz pedagog resocjalizacji. Zatrudniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie na stanowisku specjalista pracy z rodziną. Na co dzień koordynuje Punktem Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie oraz pełni funkcję przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  Od 2015 roku powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Zabierzów do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Zespołu Motywującego do Leczenia. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy rodzinie oraz  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Joanna Hanusz – członek komisji

Wykształcenie: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie -kierunek Psychologia ze specjalizacją kliniczną, Studia Podyplomowe „Organizacja i Zarządzanie Oświatą” przy Akademii Pedagogicznej w Krakowie, I stopień specjalizacji zawodowej.

Dodatkowe informacje: Liczne formy doskonalenia zawodowego: trener treningu interpersonalnego II stopnia rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, staż we Francji w Lille dotyczący problemów agresji i uzależnień,kurs socjoterapii, szkolenie „Praca postdiagnostyczna w warunkach poradni wychowawczo –zawodowej”, szkolenie „Rodzina pochodzenia terapeuty na podstawie genogramu oraz wybrane zagadnienia terapeutyczne z zakresu terapii rodzin”, kurs doskonalący „Psychiatria dzieci i młodzieży”, kurs „Medyczna diagnoza i medyczno –terapeutyczny model pracy”. Pracuje w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Zabierzowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologów Praktyków, współautor programu profilaktycznego „Republika Dzieci”, współautor programu przeciwdziałania przemocy wśród młodzieży „Postawmy tamę”. Odbyła liczne szkolenia dotyczące problemów alkoholowych.Od 2008 roku powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Zabierzów do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Zespołu Motywującego do Leczenia.

Janina Wilkosz – członek komisji

Z wykształcenia pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, posiada, umiejętność prowadzenia nadzoru pedagogicznego i zarządzania zasobami ludzkimi.

Przygotowanie zawodowe osiągnęła poprzez ukończenie studiów wyższych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie geografii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego na Politechnice Krakowskiej, studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie ochrony środowiska na Akademii Rolniczej w Krakowie.

Z racji pracy w zawodzie nauczyciela i pełnienia przez wiele lat funkcji kierowniczych w oświacie, w sposób ciągły podnosiła swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu innych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego. Jako członek GKRPA posiada certyfikaty konieczne do pracy w zespole nadzorującym pracę świetlic i na bieżąco doskonali swoje umiejętności. Od 2008 roku powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Zabierzów do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako członek Zespołu Nadzorującego pracę świetlic środowiskowych z ramienia GKRPA w Zabierzowie.

Elżbieta Skwarczek – członek komisji

Wykształcenie wyższe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracownik Urzędu Gminy Zabierzów na stanowisku inspektora ds. promocji zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych.Od 2008 roku powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Zabierzów do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Zespołu Motywującego do Leczenia. Uczestniczy w posiedzeniach GKRPA przygotowuje postanowienia w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych dla przedsiębiorców naszej Gminy ubiegających się o ich wydanie. Współpracuje z pedagogami szkolnymi, organizuje warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i warsztatach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu przemocy.

Paweł Miłobędzki – członek komisji, protokolant

Od 2018 roku powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Zabierzów do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do zespołu ds. nadzoru i kontroli świetlic opiekuńczo – wychowawczych, zajmuje się świetlicami o profilu sportowym. Z zawodu doświadczony pedagog i nauczyciel z wieloletnim stażem, dyrektor szkoły, czynny instruktor harcerski. Absolwent WSP Kraków, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczo – Hutniczej. Były zawodnik AZS, dwukrotny mistrz Polski Judo. Z zamiłowania historyk oraz żeglarz, kajakarz i modelarz.
Jako członek GKRPA posiada certyfikaty konieczne do pracy w zespole nadzorującym pracę świetlic i na bieżąco doskonali swoje umiejętności.

Teresa Suwaj – członek komisji

Dyplomowana pielęgniarka środowiskowo – rodzinna. Ukończone dwuletnie studium Apostolstwa Trzeźwości. Wieloletnie doświadczenie zdobyte na licznych szkoleniach i w kontaktach z ludźmi chorymi na chorobę alkoholową. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabierzowie w Zespole Motywującym do Leczenia. Od 2010 roku powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Zabierzów do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Marta Wojtaszek – członek komisji

Policjantka w służbie czynnej. Posiada wykształcenie wyższe. Absolwentka Akademii Górniczo Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie: Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii oraz międzywydziałowego studium pedagogicznego. Od 2018 roku powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Zabierzów do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako członek Zespołu ds. kontroli sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy rodzinie oraz  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Posiada niezbędne certyfikaty do pracy w zespole ds. kontroli sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz na bieżąco doskonali swoje umiejętności.