REGULAMIN DZIAŁANIA GMINNEJ KOMISJI

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W ZABIERZOWIE


1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabierzowie zwanej dalej „Komisją” prowadzi swoją działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 roku. „ O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja obejmuje swą działalnością teren Gminy Zabierzów.


2

CELE I ZADANIA KOMISJI

Celem działania Komisji jest inicjowanie, opiniowanie oraz prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należących do zadań własnych gminy , a w szczególności:

1. Inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, które w szczególności obejmują:

 • zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniami,
 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i/lub narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,
 • wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,

2. Opiniowanie:

 • projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także sprawozdań z realizacji tych programów,
 • ofert składanych w ramach otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych poprzez udział w pracach komisji konkursowej, o której mowa w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie, co najmniej dwóch członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • projektów uchwał dotyczących limitu punktów sprzedaży oraz usytuowania na terenie Gminy Zabierzów punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 • wydawania postanowień na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych  pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Zabierzów w zakresie określonym w art. 12 ust. 1 i 2 Ustawy O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,

3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, w tym:

 • udzielanie informacji o trybie kierowania na leczenie odwykowe,
 • informowanie o działalności instytucji, które mogą udzielić pomocy rodzinie z problemem alkoholowym, jak m.in. Sąd, Policja, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, grupy AA,
 • przyjmowanie podania o skierowanie na leczenie odwykowe osób zamieszkałych na terenie gminy Zabierzów i prowadzenie dalszych działania zmierzających do zobowiązania do leczenia odwykowego osoby uzależnione od alkoholu, w tym:
 • zbieranie dokumentacji potwierdzającej problemy alkoholowe,
 • prowadzenie rozmów motywujących osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego
 • prowadzenie z rodzinami osób uzależnionych od alkoholu wywiadów i rozmów wspierających,
 • kierowanie na badania psychologiczno-psychiatryczne do biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 • kierowanie wniosków do Sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,
 • współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisariatami Policji, Prokuraturą i Sądem

4. Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmującego się organizowaniem, integrowaniem i koordynowaniem działań w tym obszarze problemów oraz w pracach grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

5. Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, w tym prowadzenie kontroli wiarygodności danych złożonych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.


3

SKŁAD KOMISJI I ZADANIA CZŁONKÓW

 1. W skład Komisji wchodzą osoby, które zostały powołane do niej przez Wójta Gminy Zabierzów, stosownym zarządzeniem
 2. Wszyscy członkowie Komisji zgodnie z obowiązującym standardem mają obowiązek być przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje aż do odwołania przez Wójta , złożenia rezygnacji lub ustania członkostwa w inny sposób.
 4. Komisja składa się z:
 • Przewodniczącego
 • Zastępcy przewodniczącego
 • Dwóch protokolantów
 • Pozostałych Członków Komisji w liczbie ustalonej przez Wójta Gminy Zabierzów
 1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący , a podczas jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
 2. Przewodniczący Komisji w szczególności :
 • reprezentuje Komisje przed organami Gminy i na zewnątrz,
 • zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom,
 • ustala tematykę oraz porządek posiedzeń,
 • współpracuje z podmiotami zajmującymi się tematyką, rozwiązywania problemów alkoholowych.
 1. Zastępca Przewodniczącego Komisji w szczególności:
 • czuwa nad przygotowaniem posiedzeń oraz spraw na nich rozpatrywanych ,
 • wykonuje inne zadania zlecone przez przewodniczącego.
 1. Protokolanci:
 • przygotowują dokumentację spraw rozpatrywanych na danym posiedzeniu
 • archiwizują dokumentację,
 • wykonują inne zadania zlecone przez Przewodniczącego
 1. Członkowie Komisji w szczególności:
 • uczestniczą w jej pracach przez udział w dyżurach i posiedzeniach ogólnych,
 • biorą udział w innych formach jej działania wynikających z prowadzenia zadań,
 • podnoszą swoją wiedze w temacie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień.


4

ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI

 1. Komisja rozpatruje sprawy, które należą do jej zdań, z własnej inicjatywy lub na wniosek strony.
 2. Komisja obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego zgodnie z planem pracy Komisji oraz w miarę potrzeb.
 3. Komisja z zakresie swojej działalności podejmuje uchwały i wnioski oraz wydaje opinie i komunikaty.
 4. Posiedzenia Komisji są otwarte lub zamknięte, a z przebiegu każdego z nich protokolanci sporządzają protokół.
 5. Posiedzenie dotyczące osób nadużywających alkohol są zamknięte, a protokół sporządzony z tego posiedzenia stanowi tajemnicę.
 6. Z przebiegu otwartego posiedzenia Komisji może być sporządzony protokół z przeznaczeniem do użytku zewnętrznego.
 7. Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu jej członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
 8. Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne.
 9. Członkowie Komisji związani są jej uchwałami niezależnie od stanowiska, jakie zajęli w głosowaniu nad tymi uchwałami.
 10. Posiedzenie Komisji może być również zwołane na wniosek Wójta w celu rozpatrzenia określonej sprawy.
 11. Do udziału posiedzenia Komisji mogą być zapraszane inne osoby nie będące jej członkami, przedstawiciele organizacji społecznych i zawodowych oraz eksperci.
 12. Osoby wymienione w punkcie 10, biorą udział w obradach Komisji z głosem doradczym w celu złożenia wyjaśnień, opinii lub informacji.
 13. Osoby zaproszone, przedstawiciele organizacji i eksperci biorący udział w posiedzeniach Komisji podpisują zobowiązanie o zachowaniu tajemnicy co do wiadomości uzyskanych w trakcie obrad Komisji.
 14. Komisja inicjuje i organizacje szkolenia, debaty i konferencje w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.
 15. Do realizacji określonych zadań Komisja może wyodrębnić w swej strukturze zespoły tematyczne. Komisja pracuje w zespołach tematycznych :
  • Zespół motywujący do leczenia którego głównym zadaniem jest:
   1. przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcia terapią,
   2. motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
   3. kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
   4. kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
   5. podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie
   6. kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
   7. inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesieniu pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy
  • Zespół ds. profilaktyki i współpracy ze szkołami i świetlicami opiekuńczo-wychowawczymi, którego głównym zadaniem jest:
   1. koordynowanie działań planowanych w GKRPA na dany rok dotyczących profilaktyki uzależnień w szkołach oraz świetlicach opiekuńczo-wychowawczych,
   2. organizowanie Gminnego Dnia Profilaktyki oraz Triady ( między świetlicowe posumowanie całorocznej pracy świetlic),
   3. kontrolowanie pracy wszystkich świetlic zgodnie z regulaminem ich prac,
   4. sporządzanie miesięcznych oraz rocznych sprawozdań z pracy.
  • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:
   1. inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
   2. inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,
   3. podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży.
  • Zespół ds. kontroli przestrzegania zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, którego głównym zadaniem jest:
   1. kontrolowanie punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy według opracowanego harmonogramu i zgodnie z opracowanym regulaminem kontroli,
   2. sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznych oraz opracowywanie i sporządzanie harmonogramu kontroli zgodnie z diagnozą problemów na terenie Gminy Zabierzów,
   3. prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
   4. podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych w sposób niezgodny z przepisami,
   5. podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych.
 1. Komisja w pełnym składzie odbywa swe posiedzenie przynajmniej 2 razy w miesiącu.
 2. W szczególnych okolicznościach uniemożliwiających bezpośrednie spotkanie, zebrania Komisji mogą odbywać się on-line.
 3. Członkowie Komisji są zobowiązani wykonywać swe obowiązki sumiennie i bezstronnie oraz czynnie uczestniczyć w pracach Komisji.
 4. W przypadku trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Komisji, Przewodniczący może wystąpić do Wójta Gminy o odwołanie Członka Komisji.
 5. Członkowie Komisji otrzymują z udziału w jej pracach wynagrodzenie, w wysokości ustalonej corocznie przez Radę Gminy Zabierzów.
 6. Obsługę finansową Komisji, zapewnia Urząd Gminy w Zabierzowie.
 7. Po zakończonym roku kalendarzowym, a w przypadku jej wcześniejszego odwołania, Komisja sporządza sprawozdanie ze swej działalności za ten okres.


5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Rady Gminy Zabierzów.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 3. Regulamin może ulec zmianom na wniosek, co najmniej połowy regulaminowego składu komisji.